• en
  • nl
  • fr

LES VOORWAARDEN

 

1. Acceptatie van de GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

1.1 LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ( “Voorwaarden”) VAN DEZE WEB DESIGN SOPRANO. SOPRANO DESIGN PTY ​​LTD. En haar relaties ( “DISCANT DESIGN”) BESCHIKBAAR DEZE WEBSITE VOOR U, uw werknemers, AGENTEN, aannemers en een andere entiteit VOOR U AKKOORD Welke naam (collectief: “U”), onderworpen aan deze bepalingen. Deze voorwaarden zijn SOPRANO Gevierd ONTWERP EN U, EN je dat: (a) het plaatsen van een bestelling via deze website; (B) UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE elders; En / of (c) ONDERKENNEND AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ZO NIET AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN, MAG GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. 1.2 Deze website ( “Website”) bevat onder andere: (a) de site SOPRANO DESIGN, (b) technische, contractuele, producten, programma’s, prijzen en marketing en andere waardevolle informatie ( “Informatie”); en (c) inhoud zoals data, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten of andere materialen ( “Inhoud”). DESIGN SOPRANO controles en exploiteert haar website vanaf verschillende locaties en geeft geen garantie dat deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in elke plaats zijn. Producten en diensten DESIGN SOPRANO mogelijk niet beschikbaar in uw regio, en de resultaten kunnen verschillen van de ene plaats. Als u gebruik maakt van de website namens uw werkgever, verklaart en garandeert u dat u bevoegd om deze voorwaarden te accepteren namens uw werkgever bent en uw werkgever akkoord te vergoeden en ontwerp SOPRANO u wegens schending van deze voorwaarden. In aanvulling op de voorwaarden en tenzij anders aangegeven, de gebruikelijke voorwaarden van de verkoop SOPRANO DESIGN in uw jurisdictie regeren aankopen die u via de site, tenzij u een overeenkomst wordt gekocht of geldige schriftelijke licentie SOPRANO DESIGN hebben zelfstandig op zoek naar dat product of dienst, in welk geval deze afzonderlijke overeenkomst regelt, en in geval van conflict, prevaleren.

2. RECHTEN EN PLICHTEN

2.1. Met betrekking tot uw gebruik van de site, gaat u ermee akkoord: (a) accurate, actuele en volledige informatie over u, indien vereist door een registratieformulier op de website (de “Registratiegegevens”); (B) handhaven van de veiligheid van uw wachtwoord en identificatie; (C) te handhaven en te updaten de registratie van gegevens en de informatie die u DESIGN sopraan, zodat gegevens altijd correct, actueel en volledig is; en (d) accepteren alle risico’s van onbevoegde toegang tot informatie en toegang tot de gegevens log. Hij is volledig verantwoordelijk voor de bescherming en een goede back-up van gegevens en apparatuur die wordt gebruikt in de website.
2.2 U bent zelf verantwoordelijk voor alle Content die u uploadt, post of anderszins te verzenden via de website. Je gaat ermee akkoord geen uploaden, plaatsen of anderszins verzenden via de Website Content dat: (a) is onjuist, schadelijk, obsceen, lasterlijk, racistisch, gewelddadig, beledigend of anderszins verwerpelijk om SOPRANO ontwerp of andere gebruikers van de website ; (B) omvat ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens; (C) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon; of (d) bevat software die virussen of andere computercode, bestanden of programma’s te onderbreken, te vernietigen of de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te beperken. SOPRANO DESIGN behoudt zich het recht om te bewerken of te verwijderen van Content die deze Voorwaarden of dat bevat van derden commerciële reclame schendt.
2.3 U gaat ermee akkoord de Website niet te gebruiken om: (a) spam, bulk of ongevraagde communicatie; (B) volgens conclusie welke DISCANT design of een andere persoon of vermomd ontwerp of ander SOPRANO; (C) kopteksten of anderszins identifiers (inclusief URL’s) teneinde de oorsprong van Content die via de Dienst vermommen; (D) een verkeerde voorstelling van uw connectie met een persoon of entiteit; (E) verstoren de normale stroom van dialoog of te handelen op een manier die een negatieve mogelijkheid van andere gebruikers om de site te gebruiken; (F) het ontplooien van activiteiten die fiduciaire relatie, een lokale, provinciale, nationale of internationale, of alle voorschriften die de kracht van wet, met inbegrip van, onder anderen zou schenden, een poging om de beveiliging van een account of website compromis web in gevaar, de exploitatie van een illegale loterijen of kansspelen, stalking of bedreigingen; of (g) het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers, tenzij deze gebruikers specifiek toestemming is verleend.

3. PRIVACY INFORMATIE VOOR DE ONTWERP sopraan

3.1 U kunt rechtstreeks toegang via het web om bepaalde vertrouwelijke informatie SOPRANO DESIGN en haar leveranciers, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische, contractuele, producten, programma’s, prijzen en marketing en andere waardevolle informatie die redelijkerwijs zou moeten krijgen vertrouwelijk beschouwd ( “vertrouwelijke informatie”). U moet vertrouwelijke informatie geheim te houden. De eigendom van vertrouwelijke informatie van de sopraan ontwerp en haar leveranciers.
3.2 Uw vertrouwelijke informatie verplichtingen vervalt vijf (5) jaar na de datum van bekendmaking. Aan het einde van de voorwaarden of SOPRANO DESIGN schriftelijk verzoek, moet je stoppen met het gebruik van de vertrouwelijke informatie en terug te keren of te vernietigen.
3.3 De voorwaarden hebben geen enkele verplichting om u met betrekking tot vertrouwelijke informatie die kan worden vastgesteld door voldoende bewijs: (a) je had vóór de ontvangst DESIGN sopraan, zonder de verplichting tot geheimhouding; (B) het is of algemeen bekend wordt zonder door een handelen of nalaten zijnerzijds, of zonder schending van de voorwaarden; (C) krijg je een derde partij die het recht om openbaar te maken, zonder de verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen gehad; (D) onafhankelijk is ontwikkeld door u zonder het gebruik van vertrouwelijke informatie zonder de deelname van mensen die toegang hebben, of (e) in reactie op een geldig bevel van een rechtbank of een ander overheidsorgaan had, volgens de wet of die nodig zijn om de rechten van beide partijen vast te stellen onder deze omstandigheden, en zoals eerder beschreven, na overleg met het juiste ontwerp SOPRANO SOPRANO ontwerp om de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de openbaarmaking te bieden.

 

4. SOPRANO DESIGN INHOUD VERZONDEN

4.1 SOPRANO ontwerp beschouwt van de inhoud die u onder meer op de site en heeft geen enkele verplichting met betrekking tot deze inhoud. Tenzij hierin anders vermeld, of Privacy Policy Ontwerp sopraan, alle content die u op deze website wordt aangeboden wordt als niet-vertrouwelijk. SOPRANO DESIGN vrij te gebruiken of dergelijke inhoud niet zonder beperking voor welk doel, en geve u sopraan DESIGN en alle andere gebruikers van de site een onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, te wijzigen, te distribueren , doorgeven, vertonen, uit te voeren, aan te passen, door te verkopen en dergelijke inhoud (ook in digitale vorm) te publiceren. U verklaart en garandeert dat u over de juiste toestemming voor de overdracht wereldwijd en behandeling van SOPRANO ontwerp, haar gelieerde ondernemingen en andere aanbieders van alle informatie die de website kan vergemakkelijken derde.
4.2 DESIGN SOPRANO niet systematisch controle over de inhoud, maar SOPRANO DESIGN en haar vertegenwoordigers behouden zich het recht om toezicht te houden, de toegang te beperken, te wijzigen of te verwijderen Inhoud die beschikbaar is op de website.

 

5. E-MAIL DELIVERY

SOPRANO DESIGN zal proberen te leveren alle e-mail naar uw e-mailadres in dienst SOPRANO DESIGN aangepakt. Echter, gezien de aard van de electronic design SOPRANO kunnen niet garanderen dat de levering van een dergelijke e-mails.

6. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord en te vrijwaren SOPRANO DESIGN en haar dochterondernemingen, filialen, aandeelhouders, functionarissen, directeuren, agenten, licentiegevers, leveranciers, de alliantieleden, andere partners, werknemers en agenten van elke claim of demand, inclusief redelijke advocaatkosten, door een derde partij als gevolg van of vanwege de inhoud, het gebruik of de verbinding met de website (met inbegrip van gebruik door u namens uw werkgever), uw schending van de voorwaarden of schending van de rechten van anderen.

 

7. aankondigingen; Wijzigingen en beëindiging SERVICES; Wijziging van de Algemene

SOPRANO DESIGN kunt meldingen via e-mail, e-mail of door het plaatsen van berichten of links naar mededelingen op de site. SOPRANO DESIGN behoudt zich het recht voor om, op te schorten of te annuleren op elk gewenst moment van de diensten (of een deel daarvan) of gebruik of toegang, met of zonder kennisgeving. SOPRANO ontwerp kan ook materiaal verwijderen of ontoegankelijk of het gebruik van de informatie en bestanden. DESIGN SOPRANO niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, opschorting of beëindiging van de diensten of verlies van de betreffende informatie. SOPRANO DESIGN kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site.

8. Promotie- en advertentiecampagnes

SOPRANO DESIGN geplaatste advertenties en aanbiedingen van derden op de website. Uw correspondentie of zakelijke contacten met andere dan ALTO DESIGN, of deelname aan promoties, gevonden op of via de Website, met inbegrip van betaling en levering van goederen of diensten en andere bepalingen, voorwaarden, garanties of adverteerders gerelateerde verklaringen in verband met dergelijke transacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en de betreffende adverteerder. SOPRANO DESIGN is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van deze adverteerders DESIGN SOPRANO op de site.

9. CONTENT DIE VIA

9.1 Op de website vindt u links naar andere websites of middelen te vinden. U erkent en aanvaardt dat de sopraan ontwerp is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en onderschrijft deze niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere materialen die op deze sites of middelen die beschikbaar zijn vanaf daar. SOPRANO DESIGN niet aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of de werkelijke of vermeende verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die op of via dergelijke sites of bronnen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Tenzij uitdrukkelijk door de aanbieders van de sopraan ontwerp of de inhoud geautoriseerd, gaat u ermee akkoord niet te reproduceren, te wijzigen, te verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden, te reproduceren met behulp van technieken van “mirroring” en “framing”, publiceren, uploaden, verzenden of afgeleide producten van het gehalte aan andere, geheel of gedeeltelijk geenszins. U mag niet wijzigen, decompileren of reverse engineering software DESIGN SOPRANO aan u openbaren en je moet niet verwijderen of een kennisgeving van het auteursrecht of handelsmerk of andere eigendomsrechten te wijzigen.
10.2 “merk DISCANT”: alle namen, merken, merken, logo’s, ontwerpen, trade dress, slogans en andere aanduidingen DESIGN SOPRANO gebruikt in verband met zijn producten en diensten. U stemt ermee in te voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik van het merk en logo SOPRANO zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt niet verwijderen of een merk of etiket producten SOPRANO SOPRANO DESIGN DESIGN of materialen met een eigen merk te wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOPRANO DESIGN. U bevestigt de merkrechten van SOPRANO SOPRANO DESIGN DESIGN en gaat ermee akkoord dat elk gebruik dat u maakt van de sopraan DESIGN Inure merken uitsluitend ten behoeve van de sopraan design. U gaat ermee akkoord om alle SOPRANO ontwerp van het merk in haar handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsnamen, internetadressen, domeinnamen of een andere naam, voor gebruik of in verband met producten, diensten of computer of internet gerelateerde technologieën. SOPRANO
10.3 DESIGN respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een schending van het auteursrecht over onze site vormt, neem dan contact op met onze copyright middel zoals beschreven in ons privacybeleid op de https://orange.sopranodesign.com/nl/privacy
10.4 Tenzij anders is bepaald, zal niets in deze voorwaarden worden uitgelegd als het verlenen van een licentie van intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. toestemming om weer te geven, te kopiëren, verspreiden en content te downloaden in het bezit van SOPRANO Ontwerp Deze website is verleend, op voorwaarde dat: (a) blijft de aankondiging van het auteursrecht met betrekking tot de inhoud en de toestemming kennisgeving wordt toegevoegd (bijvoorbeeld “gebruikt met permissie”) naar de inhoud; (B) het gebruik van deze inhoud is uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (C) dergelijke inhoud wordt niet gekopieerd of gepost op een computer in het netwerk of openbaar gemaakt op welke medium alleen met toestemming van een geldige licentie of een vergunning die dergelijke materialen; en (d) wijzigingen in de inhoud worden gemaakt. Deze toestemming eindigt automatisch zonder kennisgeving als u strijd zijn met de bepalingen en voorwaarden van dit artikel
10.4. Wanneer u klaar bent, moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte materiaal te vernietigen.

 

11. INTRODUCTIE VAN GARANTIE

11.1 GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP UW EIGEN RISICO Tenzij anders. DE SITE, INCLUSIEF DE INFORMATIE, SERVICES EN INHOUD (zoals gedefinieerd in artikel 1.2) WORDT “ZOALS HET IS”, “ZOALS BESCHIKBAAR” EN “MET ALLE FOUTEN.” SOPRANO DESIGN ALLE VOORWAARDEN, MAAKT VERKLARINGEN EN ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. SOPRANO DESIGN GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN of om commerciële VERZEKERING, GESCHIKTHEID, waarheidsgetrouwheid, juistheid van de website. SOPRANO
11.2 DESIGN GEEFT GEEN garanderen of uitspreken dat: (a) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, veilig of foutloos; (B) De gegevens verkregen uit GEBRUIK VAN DE WEBSITE JUIST OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN RESULTATEN; (C) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, CONTENT, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL gekocht of verkregen via de website zal uw verwachtingen of eisen te voldoen; OR (d) eventuele fouten in de website zal worden gecorrigeerd.
11.3 risico van schade aan uw computersysteem of verlies van data verkrijgende inhoud van de site, INCLUSIEF ALS GEVOLG van het virus.

 

12. DISCLAIMER

12.1 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, HET DESIGN sopraan IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN ZAKEN, INKOMSTEN, WINST, GOODWILL, GEBRUIK, DATA, elektronisch of ander economisch VOORDEEL doorgegeven) aanwezig te zijn in of geen FRAME met de website, ZELFS ALS HOOGTE SOPRANO model al of redelijkerwijs kon de mogelijkheid van dergelijke schade kunnen voorzien, ONGEACHT dE OORZAAK LA, of het nu in feit in opdracht of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid la), daaronder begrepen schade dE Voorschrift: (a) het gebruik of de onmogelijkheid om de site te gebruiken; (B) DE KOSTEN VOOR vervangende goederen en services voor aangeschafte goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties aangegaan via of op de website; (C) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE OP DE WEBSITE, INCLUSIEF DE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS OF GEGEVENS OF crimineel gedrag kwaadwillige of valse of frauduleuze transacties; Of (d) inhoud of informatie die u kunt downloaden, gebruiken, wijzigen of te distribueren.
12.2 IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DE PARTIJEN BIJ DE UITSLUITING OF bovenvermelde beperkingen niet.

 

13. ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 De Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en SOPRANO ontwerp over de inhoud, en vervangt alle vorige versies omstandigheden. Geen verandering in omstandigheden is verplicht tenzij schriftelijk en ondertekend door een gemachtigde SOPRANO design. U mag niet toewijzen of de rechten of voorwaarden over te dragen als de huidige. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn bij het gebruik van producten of SOPRANO ontwerpen of derden.
13.2 U gaat ermee akkoord dat een wezenlijke schending van de artikelen 2, 3, 4, 6 en 10, de werkomstandigheden leiden tot onherstelbare schade aan SOPRANO DESIGN, waarvoor de financiële compensatie onvoldoende gebruik en dus rechten en rechtsmiddelen door de wet, SOPRANO DESIGN recht op een billijke vergoeding, met inbegrip van een voorlopig en definitief bevel, indien een dergelijke overtreding plaatsvindt. U ziet af van elke eis voor het bevestigen van een obligatie of een andere zekerheid als SOPRANO DESIGN streeft voorzorgsmaatregelen.
13.3 Elke actie met betrekking tot de voorwaarden of het gebruik van de Site is onderworpen aan de wetten van New South Wales, de Australische wet en de geldende internationale recht. Kieswetten van jurisdicties en het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing in gevallen omstandigheden. SOPRANO ontwerp en gaat u akkoord met de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in New South Wales, Australië te onderwerpen.
13.4 De diensten, inhoud en producten die zijn afgeleid of verkregen van deze site mag worden onderworpen aan de wetten van Australië te exporteren en om wetten Import Export of in andere landen. U stemt ermee in zich strikt aan alle wetten en, in het bijzonder: (a) winnen de exportvergunning vereist door de export of import in Australië of uw lokale wetten; (B) niet aan de diensten, inhoud of de directe producten van deze site te ontwerpen, ontwikkelen of produceren raket, chemische wapens / biologische of nucleaire wapens te gebruiken; en (c) geen diensten, inhoud of directe product te leveren van deze site om te landen en entiteiten die het verbod om regelgeving te exporteren in Australië.
13.5 De ​​rechten en verplichtingen onder de voorwaarden die door hun aard van kracht moeten blijven na de beëindiging of het verstrijken van de Voorwaarden te overleven.
13.6 uitdrukkelijke ontheffing of niet recht uit te oefenen onder de omstandigheden zal een blijvende afstand of enige verwachting van verzuim niet. Indien enige bepaling van de Voorwaarden ongeldig door een wet of regelgeving van enige regering of door een rechter of arbiter wordt gehouden, komen de partijen overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de behaalt bedrijf, en de overige bepalingen van de voorwaarden blijven van kracht. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact met ons op.